ВНЖ, ПМЖ

Чужденци, които искат да пребивават в България за дългосрочен период (повече от три месеца в рамките на всеки шест-месечен период) трябва да кандидатстват за придобиване на разрешение за пребиваване.

На европейски граждани, които имат намерение да пребивават в България повече от три месеца се издават удостоверения за пребиваване.

На членове на семействата на европейски граждани, които не са европейски граждани, които искат да пребивават в България за период по-дълъг от три месеца, получават разрешение за пребиваване и е необходимо да придобият карта за пребиваване.

Разрешение за пребиваване на чужденци, удостоверения за европейски граждани и карти за пребиваване за семействата на европейски граждани, които сами по себе си не са европейски граждани се издават от Дирекция „Миграция” към Министерство на Вътрешните работи.

3.1. Разрешение за пребиваване

А. Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ – със срок на валидност до една година;
В. Дългосрочно удостоверение за пребиваване на европейски граждани – за първоначален период от пет години и възможност за подновяване и;
С. Удостоверение за постоянно пребиваване – за неограничен период от време.

За да може да кандидатства за удостоверение за удължено или постоянно пребиваване чужденецът трябва първоначално да придобие дългосрочна виза.

Най-често срещаните основания за издаване на разрешение за продължително пребиваване са:

  • Чужденецът е член на управителния съвет на българска компания, в която са наети поне 10 души персонал с българско гражданство.
  • Чужденецът е търговски представител на чуждестранна компания регистрирана в Българската търговско-промишлена палата;
  • Чужденецът има издадено разрешение за работа от Агенция по заетостта.

Разрешението за пребиваване на продължително пребиваващ може да бъде подновено ако основанието за издаването му все още е в сила в момента на подновяването.

След като е придобил разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ чужденецът може да живее и пътува на територията на Република България докато разрешението е валидно. Чужденецът може свободно да избира местоживеене, може да напуска и да влиза повторно в страната.

Чужденците, които са придобили разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ имат всички права и задължения предоставени на българските граждани, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство. Например могат да бъдат наемани от български работодатели, да получават осигуровки, здравна застраховка и т.н.

Чужденци, които са получили статут на продължително пребиваващи в Република България могат да се сдобият с удостоверение за продължително пребиваване на европейски граждани. Статут на продължително пребиваващ може да бъде предоставен на чужденци, които са пребивавали легално и продължително (без прекъсване) на територията на Република България в продължение на пет години до датата на кандидатстването за статут на продължително пребиваващи. Изтичането на срока на валидността на удостоверението за продължително пребиваващи европейски граждани не означава загуба на статута на продължително пребиваващ.

Удостоверение за постоянно пребиваване се издава на чужденци, които: (1) са с български произход, (2) имат брак с продължителност повече от пет години с чужденец със статут на постоянно пребиваващ в България и са пребивавали легално и продължително на територията на България за период от пет години, (3) са малолетни или непълнолетни деца на чужденец със статут на постоянно пребиваващ в България, който няма сключен брак, (4) са членове на семейството на български гражданин, които са пребивавали на територията на Република България през последните пет години и т.н. Удостоверение за постоянно пребиваване се издава също на чужденци, които са осъществили инвестиции в България, като например чужденци (1) които са инвестирали в България повече от 1 000 000 лева (един милион български лева) или са увеличили своята инвестиция със същата сума, чрез придобиването на дялове от български компании, които се търгуват на Българската фондова борса, чрез придобиване на споразумение за концесия на територията на Република България, или чрез придобиването на други ценни книжа или права изрично предвидени от закона или (2) които са инвестирали в България над 6 000 000 (шест милиона) лева в капитала на българска компания чиито дялове не се търгуват на Българската фондова борса.

Статута на чужденците като продължително, дългосрочно и постоянно пребиваващи се отбелязва при издаване на български документи за пребиваване съдържащи правото на пребиваване в Република България, които са под формата на удостоверение или на картов носител.

3.2. Удостоверения за пребиваване

На европейски граждани се издават два типа удостоверения за пребиваване:

А. Разрешение/Удостоверение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ – със срок на валидност до пет години.
Б. Разрешение/Удостоверение за постоянно пребиваване – за неопределен период от време.

Основанията за издаване на разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ са:

  • Европейският гражданин е нает или самонает в Република България
  • Европейският гражданин има медицинска застраховка и достатъчно финансови средства за покриване на разходите на пребиваването си, както и на членовете на семейството си без да бъде в тежест на българската система за социално осигуряване или
  • Европейският гражданин е записан в училище, колеж или университет в България, включително с цел професионални обучения и има медицинска застраховка и достатъчно финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си, както и на членовете на семейството си без да бъде в тежест на българската система за социално осигуряване.

За да кандидатства за разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ, Европейският гражданин трябва да подаде заявление в дирекция "Миграция" към Министерство на вътрешните работи в рамките на три месеца след първото влизане на територията на Република България.

В случай, на липсващи или невалидни документи, европейския гражданин разполага със седем дни за да ги коригира. Ако чужденецът не успее да коригира пропуските компетентните органи отказват издаването на разрешението.

Правата за влизане и престой на европейски граждани в Република България могат да бъдат ограничени в някои извънредни случаи с цел защита на националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите или на правата и свободите на други граждани.

Удостоверение за постоянно пребиваване се издава на европейски граждани които са пребивавали продължително в Република България за период от пет години или които покриват определени специални условия определени от закона. За да кандидатстват за удостоверение за постоянно пребиваване, европейските граждани подават формуляр в дирекция "Миграция" към Министерство на вътрешните работи прилагайки документи доказващи необходимите условия.

3.3. Карти за пребиваване /синя карта/

Членовете на семействата на европейски граждани, които не са регистрирани като европейски граждани, имат право да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България на основание тяхната родствена връзка с гражданин на ЕС.

На чужденец, който по такъв начин е придобил разрешение за пребиваване в България се издават документи за пребиваване в Република България. Документът за пребиваване е във форма на картов носител.